1. Inledande information

GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. anser att din personliga information är mycket viktig. Av denna anledning behandlar vi den på ett konfidentiellt och säkert sätt. Vi är fast beslutna att säkerställa integriteten för personuppgifter hela tiden och inte samla in onödig information.
För att komma åt vår webbplats behöver du inte registrera dig först. Om du behöver mer information kan du kontakta oss via formuläret som du hittar på vår webbplats, så länge du håller med om vår integritetspolicy, som du måste acceptera för att registrera ditt uttryckliga samtycke till att acceptera behandlingen av data för de angivna syftena.

I enlighet med förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, samt med organisk lag 3/2018 av den 5 december om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter, ger vi dig information om behandlingen av dina uppgifter genom denna sekretesspolicy.

2. Vem behandlar uppgifterna?

Identitet: GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L.
NIF: B54095187
Adress: Avda. de Cervantes, 25 - 03140 Guardamar del Segura (Alicante)

3. Vilken databehandling utför vi, för vilka ändamål och hur länge?

DATABEHANDLING
Hantering av webbplatsens korrekta funktion samt dess drift: personuppgifter kommer att behandlas i den utsträckning som är absolut nödvändig för att tillhandahålla och säkerställa säkerheten för applikationen och informationen, den legitima grunden är det legitima intresse som den registeransvarige bedriver, i enlighet med art. 6.1.f) i RGPD.
De insamlade uppgifterna kommer att sparas under den tid som är absolut nödvändig för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in, och under alla omständigheter för att fastställa eventuella skyldigheter som kan uppstå till följd av detta syfte, med hänsyn till de perioder som fastställs i motsvarande förordningar.
Kontakt
För att svara på förfrågningar och/eller frågor från användaren, där legitimiteten för behandlingen är det uttryckliga samtycket i enlighet med artikel 6.1.a) i RGPD.
Uppgifterna kommer att sparas tills begäran har lösts. Under alla omständigheter kan de sparas för att fastställa eventuella skyldigheter som kan uppstå till följd av detta syfte.
Sändning av informativ kommunikation från enheten och nyhetsbrev
Prenumeration på nyheter, kampanjer och erbjudanden från enheten, legitimiteten för behandlingen är det uttryckliga samtycket i enlighet med art. 6.1.a) i RPGD.
Uppgifterna kommer att sparas under prenumerationen på nyhetsbrevet eller den berörda parten utövar rätten att motsätta sig eller radera uppgifterna. I vilket fall som helst kan de sparas för att fastställa de eventuella ansvarsområden som kan uppstå till följd av detta syfte.
E-posthantering
Syftet med databehandlingen är att svara på mottagna förfrågningar samt att hantera den kommersiella och/eller professionella relationen, där den rättsliga grunden är avtalsförhållandet mellan den personuppgiftsansvarige och den registrerade, i enlighet med art. 6.1.b) i RGPD.
De insamlade uppgifterna kommer att sparas under den tid som är absolut nödvändig för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in, och under alla omständigheter för att fastställa eventuella skyldigheter som kan uppstå till följd av detta syfte, med beaktande av de perioder som fastställs i motsvarande förordningar.
Arbeta med ossUppgifterna kommer att behandlas i syfte att hantera din ansökan och utgöra en del av urvalsprocessen.
Behandlingen av personuppgifter legitimeras av tillämpningen av åtgärder före avtalets ingående på din begäran i enlighet med artikel 6.1.b) i RGPD.
Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt för det ändamål för vilket de samlades in, såvida det inte finns en rättslig skyldighet. I detta fall kommer de att sparas i högst ett år.

4. Vem kommer uppgifterna att lämnas ut till?

Utan om vi omfattas av en lag som kräver att vi lämnar ut dina personuppgifter, eller Med ditt uttryckliga samtycke kommer vi inte att avslöja dina personuppgifter till tredje part.


5. Finns det några internationella dataöverföringar?


Inga internationella dataöverföringar till tredjeländer utanför Europeiska unionen.

6. Vilka rättigheter har du som användare och hur kan du utöva dem?
Rätt till tillgång

Som användare kan du be oss förklara vad vi gör med dina personuppgifter.
Du kan också be oss om information om bland annat syftet med behandlingen av dina personuppgifter, hur länge vi sparar dina uppgifter, vilka rättigheter du har som användare, om dina uppgifter har överförts till ett tredje land eller en internationell organisation, om det förekommer automatiserade beslut eller om det förekommer profilering på webbplatsen.

Rätt till rättelse


Om de personuppgifter som du har lämnat till oss är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att rätta eller komplettera dem. Vänligen kontakta oss så rättar vi de uppgifter du begär.

Rätt till begränsning av behandling


Som användare kan du begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter när:
du ifrågasätter riktigheten i dina personuppgifter, under en tidsperiod som gör det möjligt för oss att verifiera dess riktighet.

Om behandlingen är olaglig och du invänder mot radering av dina personuppgifter och, istället för att radera dem, begär att användningen av dem begränsas.



Om vi inte längre behöver dina uppgifter för ändamålen med behandlingen, men du behöver dem för att formulera, utöva eller försvara anspråk.  

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter omedelbart. Vi är skyldiga att radera dessa uppgifter omedelbart om uppgifterna inte längre behövs för det syfte för vilket de samlades in. Dessutom kan du be oss att radera dina uppgifter om du ändrar dig om samtycket, om du invänder och det inte finns några berättigade skäl för behandlingen, om dina uppgifter behandlas felaktigt, om dina uppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet eller om dina uppgifter erhålls i samband med ett rättsligt erbjudande.

Rätt till information

Om du har utövat din rätt till rättelse, radering eller begränsning är vi skyldiga att informera alla mottagare till vilka dina personuppgifter har lämnats ut om denna rättelse, radering eller begränsning av behandlingen, såvida inte detta visar sig omöjligt eller innebär en oproportionerlig ansträngning.

Som användare har du rätt att bli informerad av den personuppgiftsansvarige om vilka dessa mottagare är.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Vidare har du rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi kan förhindra detta.


Rätt att invända

Som användare har du rätt att när som helst, av skäl som härrör från din specifika situation, invända mot vår användning av de personuppgifter som gjorts tillgängliga för oss.
Vi kommer att sluta behandla dina personuppgifter om vi inte har tvingande legitima skäl för att använda dem, om de åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen är avsedd för att hävda, utöva eller försvara anspråk.

Rätt att återkalla samtyckesförklaringen avseende dataskydd


Som användare har du rätt att när som helst ändra din samtyckesförklaring avseende dataskydd. Denna ändring av beslutet om samtycke ska inte påverka lagligheten av den behandling som ägde rum på grundval av det samtycke som gavs innan det återkallades.

Automatiserade individuella beslut, inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inklusive profilering, som har rättsliga följder för användaren eller som i betydande grad påverkar honom/henne på liknande sätt.
Som användare har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du bor, arbetar eller där överträdelsen har skett, om du anser att behandlingen av personuppgifter utgör ett brott mot GDPR.

Var kan du utöva dina rättigheter?

Du kan begära att dina rättigheter utövas genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress: [email protected]

7. Är det obligatoriskt att tillhandahålla all information som begärs i formulären för datainsamling?

Med avseende på formulären på webbplatsen måste du fylla i de som är markerade som ”obligatoriska”. Underlåtenhet att fylla i de nödvändiga personuppgifterna eller delvis ifyllande kan innebära att GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. inte kan uppfylla dina önskemål och följaktligen kommer GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. att befrias från allt ansvar för att inte tillhandahålla eller ofullständigt tillhandahålla de begärda tjänsterna.

De personuppgifter som användaren tillhandahåller GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. måste vara aktuella så att informationen i registren är aktuell och felfri. Användaren är ansvarig för riktigheten i de uppgifter som tillhandahålls.

8. Vilka säkerhetsåtgärder har vi på plats?

Informerar dig om att vi tar hand om och använder dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser data- och informationssamhällets tjänster.

Vi har implementerat nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att garantera säkerheten för användarens personuppgifter och förhindra ändring, förlust, behandling och/eller obehörig åtkomst i enlighet med den tekniska utvecklingen, arten av de lagrade uppgifterna och de risker som de utsätts för, oavsett om det är från mänsklig handling eller den fysiska eller naturliga miljön, i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning.

Senaste utgåvan: 10/05/2024
.